Wyniki

Ogłaszanie wyników, wydawanie świadectw

Zdający otrzymuje pisemną informację o wynikach egzaminów po każdej sesji egzaminacyjnej, przesłaną na adres podany we Wniosku o dopuszczenie

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych
w ramowym planie nauczania szkoły danego typu dla dorosłych otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły danego typu, wydane przez OKE w Łodzi.

Osoba, która zdała egzaminy eksternistyczne ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia lub szkoły branżowej II stopnia otrzymuje zaświadczenie, wydane przez OKE w Łodzi.

Świadectwa i zaświadczenia wysyłane są pocztą – przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Aby uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe z zakresu szkoły branżowej I lub II stopnia należy zdać egzaminy z zajęć edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ww. szkół oraz zdać egzaminy zawodowe potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie.

Prace egzaminacyjne zdających są sprawdzane i oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów.

Zadania egzaminacyjne znajdujące się w arkuszach egzaminacyjnych są oceniane w skali punktowej. 

Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie z danych zajęć edukacyjnych przelicza się na stopnie szkolne
w następujący sposób:

stopień celujący (6) – od 93% do 100% punktów,

stopień bardzo dobry (5) – od 78% do 92% punktów,

stopień dobry (4) – od 62% do 77% punktów,

stopień dostateczny (3) – od 46% do 61% punktów,

stopień dopuszczający (2) – od 30% do 45% punktów,

stopień niedostateczny (1) – poniżej 30% punktów.

Aby zdać egzamin z danego przedmiotu, należy uzyskać ocenę wyższą od niedostatecznej, czyli uzyskać
z egzaminu minimum 30% punktów.