Deklaracja Dostępności

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lodz.oke.gov.pl

Data publikacji: 2019-09-20.

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Niektóre dokumenty zamieszczono w formacie, który uniemożliwia odczyt przez programy dla niepełnosprawnych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Jarosz, mariusz.jarosz@lodz.oke.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 42 664-80-85.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,
podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe,
podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi ul. Praussa 4 , 94-203 Łódź

 1. Do budynku OKE prowadzą dwa wejścia od ul. Praussa oznaczone literami A i B. 
 2. Z wejścia A prowadzą na parter schody. Dla gości przeznaczone jest wejście A od parkingu frontowego.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są odpowiednio: 
  • wejście B z podjazdem z parkingu tylnego do windy; 
  • wejście C z podjazdem z parkingu tylnego do Sali Konferencyjnej. 
 4. Aby skorzystać z wejścia B lub C należy zgłosić to w dyżurce ochrony, która znajduje się po prawej stronie w wejściu A.
 5. Z windy oraz parteru można dostać się na każdą kondygnację budynku, ale tylko w towarzystwie pracownika OKE, ze względu na kodowany dostęp z klatki schodowej na poszczególne piętra.
 6. Recepcja znajduje się na parterze po lewej stronie wejścia A. 
 7. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po prawej stronie wejścia A.
 8. Przed budynkiem dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W komisji nie ma pętli indukcyjnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących