Uwierzytelnienia i apostille

Od 1 września 2018 r. uwierzytelnienia wydanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi świadectw, aneksów, dyplomów i zaświadczeń przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Jeżeli świadectwo, aneks, dyplom lub zaświadczenie są przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji Haskiej, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi do dokumentu wydaje apostille.

W celu uzyskania uwierzytelnienia lub apostille należy złożyć (osobiście lub pocztą) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi wniosek o jego wydanie i dołączyć do wniosku oryginał/oryginały dokumentu/dokumentów.

Do wniosku o uwierzytelnienie dokumentu należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument) na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi nr: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000, tytułem: opłata za uwierzytelnienie + imię i nazwisko posiadacza dokumentów + nr PESEL.

Wydanie apostille nie podlega opłacie.

Czas oczekiwania na wydanie apostille lub uwierzytelnienie dokumentów: do 30 dni.

UWAGA:

1. Komplet dokumentów składa się z:

  • Wypełnionego wniosku o poświadczenie apostille lub uwierzytelnienie
  • Oryginałów dokumentów do poświadczenia apostille lub uwierzytelnienia
  • Potwierdzenia wpłaty (dotyczy uwierzytelnienia).
  • Jeżeli dokumentacja będzie niepełna, wniosek nie będzie realizowany i zostanie wysłane wezwanie do jego uzupełnienia.

2. Nie ma możliwości dokonania opłaty w siedzibie OKE. Opłaty przyjmujemy wyłącznie na rachunek bankowy.

Do pobrania:

Wniosek o apostille
Wniosek o uwierzytelnienie

Podstawa prawna:

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. – Dz.U. 2005 Nr 112, poz. 938

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481).