Wydawanie dyplomów

Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (PP 2012 i PP 2017) oraz egzaminu zawodowego (pp 2019) są wydawane na wniosek złożony do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

• W przypadku absolwentów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy w danym roku szkolnym otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły i uzyskali świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację w wyodrębnioną danym zawodzie lub certyfikat kwalifikacji zawodowej potwierdzający ostatnią kwalifikację w wyodrębnioną danym zawodzie, dyplom wydaje się na podstawie przekazanego przez dyrektora szkoły do OKE w Łodzi wniosku o wykazu absolwentów wraz z informacją o posiadanych przez absolwenta świadectwach potwierdzających kwalifikację w zawodzie, uzyskanych w trakcie kształcenia w szkole. Wykaz absolwentów dyrektor szkoły przekazuje w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Do pobrania:
druk wniosku dla dyrektora szkoły – doc
druk wniosku dla dyrektora szkoły – pdf

• W przypadku pozostałych absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz osób, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy w trybie eksternistycznym
– wniosek o wydanie dyplomu składa zdający – bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Do wniosku należy dołączyć:
– Oryginał świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej lub zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowe.

– świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub certyfikaty kwalifikacji zawodowej (w przypadku świadectw wydanych przez OKE w Łodzi należy podać numer świadectwa i datę wydania)
– inne dokumenty, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Uwaga! Wniosek należy dostarczyć do siedziby OKE w Łodzi osobiście lub przesłać pocztą. Nie przyjmujemy wniosków przesłanych pocztą elektroniczną lub faxem.

Do pobrania:

Suplementy do dyplomów wydawane są razem z dyplomami.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 42 664-80-60, 725432225 (Iwona Klimczak) lub mailowy (sekretariat@lodz.oke.gov.pl).

***
Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2023 r. poz. 1120 z późn. zm.).