Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w nowej formule

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w nowej formule, zdaje obowiązkowo:

– w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: 

 • język polski 
 • język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego 
 • język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej, uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego,

– w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: 

 • język polski 
 • matematyka 
 • język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej) 
 • język mniejszości narodowej, jeżeli był uczniem/jest absolwentem szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej, uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, 

– jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: 

 • biologia 
 • chemia 
 • filozofia 
 • fizyka 
 • geografia 
 • historia 
 • historia muzyki 
 • historia sztuki 
 • informatyka 
 • j. język łaciński i kultura antyczna 
 • język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
 • język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński) m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) n. język polski 
 • język regionalny (język kaszubski) 
 • matematyka 
 • wiedza o społeczeństwie. 

Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych w pkt. 2.1.7.3., na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY NA EGZAMINIE MATURALNYM

Język obcy jako przedmiot →
obowiązkowy
część pisemna na poziomie podstawowym
+
część ustna bez określania poziomu
Ten sam język obcy jako przedmiot → dodatkowyczęść pisemna na poziomie rozszerzonym
lub
część pisemna na poziomie dwujęzycznym
+ ewentualnie
część ustna na poziomie dwujęzycznym
Inny język obcy jako przedmiot →
dodatkowy
część pisemna na poziomie rozszerzonym
+ ewentualnie
część ustna bez określania poziomulubczęść pisemna na poziomie dwujęzycznym
+ ewentualnie
część ustna na poziomie dwujęzycznym