Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy jest zobowiązany poinformować okręgową komisję egzaminacyjną właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tego kursu w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, o rozpoczęciu kształcenia.

Zgłoszenie powinno obejmować:

 • oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy z uwzględnieniem danych identyfikacyjnych podmiotu oraz kategorii podmiotu,
 • nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz symbol i nazwę kwalifikacji wyodrębnionej
  w zawodzie zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego,
 • termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • liczbę słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, a w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego przez branżową szkołę II stopnia – liczbę słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego niebędących słuchaczami branżowej szkoły II stopnia.

Dokument zgłoszenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego należy sporządzić z wykorzystaniem przygotowanego arkusza programu MS Excel (do pobrania) i przesłać w postaci skanu do OKE w Łodzi.

Podmioty prowadzące kształcenie ustawiczne w formach kwalifikacyjnych kursów zawodowych zobligowane są ponadto do ich rejestracji w Systemie Informatycznym Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie (Instrukcja 0036).

Jeżeli podmiot prowadzi kilka kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dla każdego z nich dokument zgłoszenia należy sporządzić odrębnie.

Podmioty nieposiadające loginu i hasła do ww. systemu proszone są o pisemne wnioski o utworzenie stosownego konta.

Uwaga!

I. Obowiązek zgłoszenia kursu zawodowego do okręgowej komisji egzaminacyjnej (w SIOEPKZ) nie dotyczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w ramach którego branżowa szkoła II stopnia organizuje zajęcia edukacyjne, o których mowa w art. 109 ust. 2a ustawy Prawo oświatowe – tylko dla słuchaczy branżowej szkoły II stopnia.

II. W przypadku gdy słuchacze branżowej szkoły II stopnia nie są jedynymi uczestnikami kwalifikacyjnego kursu zawodowego, kurs należy zgłosić do okręgowej komisji egzaminacyjnej z liczbą uczestników, wynikającą z liczby osób, które nie są słuchaczami branżowej szkoły II stopnia.

Zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:

 • publiczne lub niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, w tym: branżową szkołę I stopnia, technikum, branżową szkołę II stopnia, szkołę policealną – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
 • centrum kształcenia zawodowego,
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową,
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 3-6 tej ustawy, tj. instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową i posiadające akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy Prawo oświatowe,
 • podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, posiadający akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art. 118 ustawy Prawo oświatowe.