Zwolnienia z opłat

Informacja dla osób ubiegających się o zwolnienie z opłat za egzaminy eksternistyczne

O zwolnienie z opłat w całości bądź w części (50%) mogą starać się osoby bezrobotne lub w bardzo trudnej sytuacji materialnej po jej udokumentowaniu.

1. Podstawa prawna

Zwolnienie z opłaty z egzamin eksternistyczny następuje na podstawie § 35 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1717). Dyrektor OKE w Łodzi może zwolnić w części lub w całości z opłaty za egzaminy eksternistyczne osobę o niskich dochodach na jej wniosek, w szczególności, jeżeli dochód tej osoby nie jest większy niż kwoty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690).

Kryteria zwalniania obowiązujące do sesji zimowej w 2022 r.

Podstawę do ustalenia kryteriów zwalniania z opłat za egzaminy eksternistyczne stanowi ustawa o pomocy społecznej z dnia 5 września 2016 roku (Dz.U. z 2016 r., poz. 1583 z późn. zm.) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358).


Zwolnienie w całości opłat za egzaminy eksternistyczne może nastąpić w przypadku:

  • osoby niepracującej, która przedstawi zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowodu pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto nie przekracza kwoty 701 zł (należy przedstawić zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • osób w rodzinie, jeżeli dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 528 zł na osobę (należy przedstawić zaświadczenia o dochodach netto od wszystkich pracujących członków rodziny i oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie).

Zwolnienie z 50% opłat za egzaminy eksternistyczne może nastąpić w przypadku:

  • osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto jest większy od 701 zł i nie przekracza kwoty 1402 zł (należy przedstawić zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • osób w rodzinie, jeżeli dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym jest większy od 528 zł i nie przekracza kwoty 1056 zł na osobę (należy przedstawić zaświadczenia o dochodach netto od wszystkich pracujących członków rodziny i oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie).

Kryteria zwalniania obowiązujące od sesji jesiennej w 2022 r.

Podstawę do ustalenia kryteriów zwalniania z opłat za egzaminy eksternistyczne stanowi ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, 1622 i 1690) i rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1296 – rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.)

Zwolnienie w całości z opłat za egzaminy eksternistyczne może nastąpić w przypadku:

  • osoby niepracującej, która przedstawi zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto nie przekracza kwoty 776 zł (należy przedstawić zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • osób w rodzinie, jeżeli dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 600 zł na osobę (należy przedstawić zaświadczenia o dochodach netto od wszystkich pracujących członków rodziny i oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie).

Zwolnienie z 50% opłat za egzaminy eksternistyczne może nastąpić w przypadku:

  • osób samotnie gospodarujących, jeżeli ich dochód netto jest większy od 776 zł i nie przekracza kwoty 1552 zł (należy przedstawić zaświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • osób w rodzinie, jeżeli dochód netto na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym jest większy od 600 zł i nie przekracza kwoty 1200 zł na osobę (należy przedstawić zaświadczenia o dochodach netto od wszystkich pracujących członków rodziny i oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie).