Opłaty

 • Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
 • „Kolejny raz” oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
 • Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.
 • Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
 • Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000.
 • W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko, nr PESEL oraz nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata.
 • Po wniesieniu opłaty w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r. absolwent przesyła dowód wpłaty dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej pocztą elektroniczną w formie załącznika do wiadomości (adres: oplaty.maturalne@lodz.oke.gov.pl) lub pocztą tradycyjną (adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, ul. Praussa 4, 94-203 Łódź). Kopię dowodu wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
 • Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
 • Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty za egzamin maturalny osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli dochód ten nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390, z późn. zm.) oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1481), tj. 674,00 zł.
 • Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny (załącznik 26) składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2023 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).
 • Osoby ubiegające się o zwrot nienależnie wniesionej opłaty proszone są o pobranie wniosku i przesłanie go do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila).

Załącznik 26

Wniosek o zwrot opłaty