Wydawanie duplikatów

W przypadku utraty (zagubienia, zniszczenia, kradzieży):

 • zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  świadectwa dojrzałości (lub jego odpisu) – wydanego od 2005 roku
 • aneksu do świadectwa dojrzałości (lub jego odpisu)
 • świadectwa ukończenia szkoły (podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego) na podstawie egzaminów eksternistycznych
 • zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej
  świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową
 • certyfikatu kwalifikacji zawodowej
 • dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • dyplomu zawodowego.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi może wydać duplikat powyższych dokumentów.

Aby otrzymać duplikat należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie duplikatu (do pobrania) oraz dokonać wpłaty 26 zł (za każdy dokument) i dołączyć do składanego wniosku kserokopię potwierdzenia wpłaty.

Wpłat należy dokonywać na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Czas oczekiwania na wydanie duplikatu – od 7 do 30 dni (od daty wpłynięcia do OKE wniosku wraz z kopią dowodu wpłaty).

W przypadku zagubienia suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu zawodowego, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna może wydać ponownie suplement po złożeniu wniosku o ponowne wydanie suplementu.

Informujemy też, że w przypadku egzaminu maturalnego Okręgowa Komisja wydaje wyłącznie oryginał i jeden odpis świadectwa dojrzałości. Nie wydajemy dodatkowych odpisów świadectw maturalnych. Przepis ten dotyczy także aneksów do świadectw dojrzałości.

W sprawie duplikatu świadectwa dojrzałości (lub jego odpisu), wydanego przed 2005 rokiem, należy zwracać się do szkoły, w której zdający przystępował do egzaminu maturalnego. Jeśli szkoła została zlikwidowana – do Kuratorium Oświaty w Łodzi (dla osób, które uczęszczały do szkoły w województwie łódzkim) lub do Kuratorium Oświaty w Kielcach (dla osób, które uczęszczały do szkoły w województwie świętokrzyskim).

Duplikaty świadectw ukończenia szkoły wydaje wyłącznie szkoła, a jeśli szkoła nie istnieje – Kuratorium Oświaty.

Więcej informacji na temat wydawania duplikatów ze zlikwidowanych szkół znajduje się na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Łodzi i Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Szczegółowych informacji na temat wydania duplikatów dokumentów wydanych przez OKE w Łodzi udziela Iwona Klimczak 42 6648060, 725432225, sekretariat@lodz.oke.gov.pl

Podstawa prawna wydawania duplikatów:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2023 r., poz. 1120).