O egzaminie

INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Warunki dopuszczenia do egzaminów eksternistycznych oraz warunki i tryb przeprowadzenia egzaminów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. 2019, poz. 1717).

Egzaminy eksternistyczne przeznaczone są dla osób, które ukończyły 18 lat oraz decydują się na samodzielne przygotowanie do egzaminów.

Egzaminy eksternistyczne z zakresu kształcenia ogólnego przeprowadzane są dwa razy w roku:

  • w jesiennej sesji egzaminacyjnej – od 1 do 31 października;
  • w zimowej sesji egzaminacyjnej – od 1 do ostatniego dnia lutego.

Egzaminy z poszczególnych przedmiotów danego typu szkoły odbywają się w całym kraju w tym samym czasie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Miejsca przeprowadzania egzaminów w województwach łódzkim i świętokrzyskim wyznacza dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi i ogłasza w komunikacie na stronie internetowej Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Łodzi nie później niż na 15 dni przed rozpoczęciem danej sesji egzaminacyjnej.

Egzaminy eksternistyczne z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym programie nauczania przeprowadza się (Art. 272 ust. 1-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60):

  • od 1 października 2019 r. dla ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych,
  • do 31 października 2019 r. dla gimnazjum dla dorosłych,
  • do 28 lutego 2023 r. dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,
  • od 1 października 2023 r. dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego przeprowadza się (Art. 272 ust. 6-8 ww. ustawy):

  • do 29 lutego 2020 r. dla zasadniczej szkoły zawodowej,
  • od 1 października 2020 r. dla branżowej szkoły I stopnia,
  • od 1 października 2022 r. dla branżowej szkoły II stopnia.

Szczegółowe informacje na temat formuły i wymagań egzaminów eksternistycznych, a także przykładowe zadania egzaminacyjne znajdują się w Informatorach.

Egzaminy eksternistyczne z zakresu kształcenia ogólnego mają formę pisemną.

Prace egzaminacyjne zdających są sprawdzane i oceniane przez zewnętrznych egzaminatorów.

Zadania egzaminacyjne znajdujące się w arkuszach egzaminacyjnych są oceniane w skali punktowej. 

Liczbę punktów uzyskanych na egzaminie z danych zajęć edukacyjnych przelicza się na stopnie szkolne w następujący sposób:

stopień celujący (6) – od 93% do 100% punktów,

stopień bardzo dobry (5) – od 78% do 92% punktów,

stopień dobry (4) – od 62% do 77% punktów,

stopień dostateczny (3) – od 46% do 61% punktów,

stopień dopuszczający (2) – od 30% do 45% punktów,

stopień niedostateczny (1) – poniżej 30% punktów.

Aby zdać egzamin z danego przedmiotu, należy uzyskać ocenę wyższą od niedostatecznej, czyli uzyskać z egzaminu minimum 30% punktów.

Wszystkie wymagane dokumenty można złożyć bezpośrednio w OKE w Łodzi, Biurze OKE w Kielcach lub przesłać na adres Komisji listem poleconym.