Dostosowania

Informacje o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych oraz chorych lub niesprawnych czasowo są przekazywane w komunikatach dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej