Projekty – Unia Europejska

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny dla zdających – obywateli Ukrainy

Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie wykorzystania przez szkoły i placówki zmodernizowanych treści, narzędzi i zasobów wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie dostępu do polskiego systemu edukacyjnego dla obywateli Ukrainy poprzez przygotowanie, organizację i przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach 2022-2023 dla zdających – obywateli Ukrainy.

Projekt jest realizowany od 1 marca 2022 r. do 30 września 2023 r.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 1 896 300,00 zł