Opłaty za egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁY 2012 i 2017 oraz za egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019


Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 (Formuła 2012), Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 113 (Formuła 2017) i § 56 (Formuła 2019) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 10 ust. 4c-4g i art. 44zzzu pkt. 2 w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2019 r., t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327) dotyczy:

 • Młodocianych pracowników – oznaczenie ZM (zawodowy młodociani)
 • Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
 • Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do zawodu dorosłych – oznaczenie ZK (zawodowy kwalifikacje).

Wysokość opłat za egzamin:

 • część pisemna i praktyczna – 222,53 zł
 • część pisemna – 74,18 zł (1/3 opłaty)
 • część praktyczna – 148,35 zł (2/3 opłaty).

Opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy wnosić na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Na dowodzie wpłaty powinny znaleźć się minimalne informacje identyfikujące zdającego, tj.:

 • imię i nazwisko,
 • 5 ostatnich cyfr numeru PESEL
 • nazwa oraz oznaczenie kwalifikacji
 • rodzaj egzaminu:
  ZK – zawodowy
  ZM – zawodowy młodociani