Opłaty za egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁY 2012 i 2017 oraz za egzamin zawodowy – FORMUŁA 2019

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 (Formuła 2012), Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 113 (Formuła 2017) i § 56 (Formuła 2019) rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania § 11 (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.) oraz Ustawa o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2230)  dotyczy:

 • Młodocianych pracowników
 • Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
 • Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu
 • Osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego.

Wysokość opłat za egzamin:

Według stanu na dzień 25 lutego 2023 r. opłata wynosi 250,25 zł

W przypadku tylko jednej części egzaminu opłata wynosi:

 • w przypadku części pisemnej – 83,42 zł (1/3 wysokości opłaty),
 • w przypadku części praktycznej –166,83 zł (2/3 wysokości opłaty).

Opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy wnosić na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Na dowodzie wpłaty powinny znaleźć się minimalne informacje identyfikujące zdającego, tj.:

 • imię i nazwisko,
 • 5 ostatnich cyfr numeru PESEL
 • nazwa oraz oznaczenie kwalifikacji.
 • rodzaj egzaminu:
  ZK – zawodowy
  ZEX – zawodowy eksternistyczny
  EX – eksternistyczny przedmioty ogólne
  ZM – zawodowy młodociani

Osoby ubiegające się o zwrot wniesionej opłaty proszone są o pobranie wniosku i przesłanie go do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Wniosek można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną (jako skan wypełnionego formularza). (załącznik)