JAKIE INFORMACJE ZNAJDĄ SIĘ NA ŚWIADECTWIE MATURALNYM? KIEDY ŚWIADECTWO JEST ‎WYDAWANE?

  1. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎‎
  2. Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a) jako procent uzyskanych punktów, (b) jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎‎ Na świadectwie dojrzałości wskazany jest również poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz europejskich ram kwalifikacji.
  3. Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎‎
  4. Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w terminie głównym i dodatkowym w 2023 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 7 lipca 2023 r. Osoby, które zdadzą egzamin w terminie ‎poprawkowym, otrzymają świadectwo 8 września 2023 r.