JAK NALEŻY ZGŁOSIĆ CHĘĆ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO?

 1. Do 30 września 2022 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie 4-letniego liceum ogólnokształcącego oraz szkoły artystycznej realizującej program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2023 r. (Deklaracja A)
 2. Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2022/2023 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2023 r. w ostatecznej deklaracji.
 3. Do 7 lutego 2023 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć:
  1. do dyrektora szkoły, którą ukończyli – absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy po raz pierwszy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2018–2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości (Deklaracja A)
  2. do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej – osoby posiadające świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy (Deklaracja B).
 4. Nie później niż do 15 marca 2023 r. deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć zdający – obywatele Ukrainy, którzy rozpoczęli kształcenie po 30 września 2022 r. (Deklaracja C)
 5. Osoba składająca deklarację wstępną i/lub ostateczną otrzymuje od dyrektora szkoły ‎jej kopię z potwierdzeniem przyjęcia.
 6. Każdy zdający może złożyć deklarację albo w postaci papierowejalbo w postaci elektronicznej (e-deklarację) w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej https://wyniki.edu.pl (nie można złożyć deklaracji w obu postaciach).
  1. Logowanie do ZIU jest możliwe:
   1. przy użyciu loginu i hasła otrzymanego:
    • w przypadku uczniów ostatnich klas – od dyrektora szkoły, który przekaże im loginy i hasła do 25 września 2022 r.
    • w przypadku absolwentów z lat ubiegłych – od dyrektora macierzystej szkoły, który przekaże im loginy i hasła po otrzymaniu wniosku złożonego do 15 stycznia 2023 r. (załącznik 5a)
    • w przypadku osób składających deklarację do dyrektora OKE (Deklarację B) – od dyrektora właściwej OKE, od którego będzie można odebrać login i hasło po złożeniu wniosku do 15 stycznia 2023 r. (załącznik 5a)
   2. przy użyciu profilu zaufanego, e-dowodu albo za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
  2. Link do Instrukcji składania i przyjmowania e-deklaracji: (Instrukcje składania i przyjmowania e-deklaracji).
 7. Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny (patrz odpowiedź na pytanie „Czy za przystąpienie do egzaminu maturalnego pobierana jest opłata?”), wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.