Opłaty za egzamin zawodowy – eksternistyczny

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 (Formuła 2012), Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 113 (Formuła 2017) i § 56 (Formuła 2019) oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 10 ust. 4d-4g w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2017 r./w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2019 r./(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)

dotyczy:

osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego zawodowego – oznaczenie ZEX (zawodowy eksternistyczny)

Zgodnie z art. 10 ust. 4e Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. w razie ponownego przystępowania do egzaminu eksternistycznego zawodowego wysokość opłaty wynosi:

– część pisemna i praktyczna – 222,53 zł

– część pisemna egzaminu – 1/3 ww. kwoty – to jest 74,18 zł.,

– część praktyczna egzaminu – 2/3 ww. kwoty – to jest 148,35 zł.


Opłatę za egzamin eksternistyczny zawodowy należy wnieść nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem danej sesji egzaminacyjnej.

Nieuiszczenie opłaty za egzamin eksternistyczny zawodowy skutkuje skreśleniem z listy zdających.

O terminie i wysokości opłaty za egzamin eksternistyczny zawodowy Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w Łodzi informuje pisemnie.

Opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy wnosić na konto: 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Na dowodzie wpłaty powinny znaleźć się minimalne informacje identyfikujące zdającego, tj.:

  • imię i nazwisko,
  • 5 ostatnich cyfr numeru PESEL,
  • nazwa oraz oznaczenie kwalifikacji,
  • rodzaj egzaminu: ZEX.

Zgodnie z § 35 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z całości lub części opłaty za egzamin eksternistyczny zawodowy osobę o niskich dochodach, na jej wniosek o zwolnienie z opłaty.

Pobierz wniosek o zwolnienie z opłaty:

Osoba ubiegająca się o zwolnienie z całości lub części opłaty za egzamin eksternistyczny zawodowy dołącza do wniosku dokumenty potwierdzające wysokość dochodów:

– oświadczenie oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

– zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy (netto) każdej z osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych zapomóg, zasiłków itp. z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku i innych osiąganych dochodów (także renty alimentacyjnej),

– osoby, które argumentują wniosek o zwolnienie złą sytuacją finansową z powodu braku zatrudnienia, załączają stosowne zaświadczenia z Urzędu Pracy z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (dotyczy wnioskodawcy bądź innej pełnoletniej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym) albo zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Podstawą ewentualnego zwolnienia z opłaty z powodu niskich dochodów może być wyłącznie należycie udokumentowany wniosek. Przy uwzględnianiu jako jednej z podstaw do zwolnienia nieosiągania dochodów przez osobę pełnoletnią uznawane będzie wyłącznie zaświadczenie o pobieraniu nauki/studia albo zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, nie starsze niż z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Zgodnie z § 1 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej dochód, od którego zależy możliwość zwolnienia z opłaty za egzamin eksternistyczny w całości lub części wynosi odpowiednio:

– 701 zł – dla osoby samotnie gospodarującej

– 528 zł – dla osoby w rodzinie

Zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów należy złożyć nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.

O decyzji w sprawie zwolnienia z opłaty za egzamin eksternistyczny zawodowy Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w Łodzi informuje pisemnie.