DO KIEDY MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ NA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE – FORMUŁA 2012?

Absolwent oraz osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Osoba przystępująca do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie składa deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w terminie określonym dla złożenia tego wniosku:

– do dnia 7 lutego – jeżeli zdający zamierza przystąpić do egzaminu w tym samym roku,
– do dnia 15 września – jeżeli zamierza przystąpić do tego egzaminu w roku następnym.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z zachowaniem terminu 4 miesięcy przed terminem egzaminu. Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach.