JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ‎NARODOWEJ, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, JĘZYKA REGIONALNEGO I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO?‎

Część ustna egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego będzie sprawdzała umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, w tym wypowiedzi inspirowanej utworem literackim lub jego fragmentem albo innym tekstem kultury, w tym materiałem ikonograficznym, lub jego fragmentem.‎

Maturzysta będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych składający się z dwóch zadań, które zdający będzie mógł zrealizować w dowolnej kolejności. ‎Pierwsze zadanie – dotyczące jednej z lektur obowiązkowych – będzie zadaniem z puli zadań jawnych. Drugie zadanie – wcześniej nieznane zdającemu – będzie dotyczyło zagadnień związanych z literaturą, kulturą, językiem. Zadanie pierwsze będzie zawierało wyłącznie polecenie, natomiast zadanie drugie – oprócz polecenia – będzie zawierało również tekst literacki, tekst kultury, w tym tekst ikonograficzny, lub jego fragment.

Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎dwóch wypowiedzi monologowych (trwających łącznie ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tymi ‎wypowiedziami rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut).

Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego (str. 44–63) oraz w informatorach z poszczególnych języków.

Przykładowe zadania, filmy i informacje o części ustnej egzaminu z języka polskiego są dostępne tutaj.

Podczas części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu) maturzysta będzie losował zestaw zadań egzaminacyjnych, zawierający – nieznane mu wcześniej – zadania egzaminacyjne. Po wylosowaniu zestawu zdający, aby oswoić się z sytuacją egzaminacyjną, weźmie udział w rozmowie wstępnej, a potem przystąpi do egzaminu. Egzamin trwa około 15 minut i ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań.

Zadanie 1. polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role.

W zadaniu 2. zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie i odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego.

Zadanie 3.  – to wypowiedź zdającego na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Przykładowe zadania można znaleźć w Informatorach o egzaminie ‎maturalnym z poszczególnych języków obcych nowożytnych, które są dostępne tutaj.