JAKĄ FORMĘ BĘDZIE MIAŁA CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ‎NARODOWEJ, JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, JĘZYKA REGIONALNEGO I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO?‎

Część ustna egzaminu z języka polskiego, języka mniejszości ‎narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego będzie sprawdzała umiejętność ‎tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.‎

Maturzysta będzie losował – nieznane mu wcześniej – zadanie egzaminacyjne ‎zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu ‎wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie.‎

Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie ‎wypowiedzi monologowej (ok. 10 minut), a następnie uczestniczenie w związanej z tą ‎wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym (ok. 5 minut). Przykładowe zadania wraz z przykładowymi realizacjami można znaleźć w Informatorze o egzaminie ‎maturalnym z języka polskiego (str. 23–42).
Przykładowe zadania, filmy i informacje o części ustnej egzaminu z języka polskiego są dostępne tutaj.

Podczas części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin bez określania poziomu) maturzysta będzie losował zestaw egzaminacyjny, zawierający – nieznane mu wcześniej – zadania egzaminacyjne. Po wylosowaniu zestawu zdający, aby oswoić się z sytuacją egzaminacyjną, weźmie udział w rozmowie wstępnej, a potem przystąpi do egzaminu. Egzamin trwa około 15 minut i ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, w obecności drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie.

Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie się z treścią całego zestawu przed odpowiedzią.

Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań.
Zadanie 1. polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role.
W zadaniu 2. zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie i odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego.
Zadanie 3.  – to wypowiedź zdającego na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Przykładowe zadania można znaleźć w Informatorach o egzaminie ‎maturalnym z poszczególnych języków obcych nowożytnych, które są dostępne tutaj.