Konkurs na stanowisko kierownicze w Biurze Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich w Brukseli

Minister Edukacji ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko kierownika Wydziału do spraw Rozwoju Edukacji w Biurze Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich.

Ogłoszenie o konkursie
Grafik redystrybucji arkuszy po egzaminie zawodowym w sesji czerwiec 2024 r. – dla woj. łódzkiego i świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,
informujemy, że w Panelu Dyrektora zamieszczony został grafik redystrybucji arkuszy po egzaminie zawodowym w sesji czerwiec 2024 r. – dla woj. łódzkiego i świętokrzyskiego.
Arkusze egzaminacyjne do części pisemnej i praktycznej, które otrzyma ośrodek przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i PP2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji LATO 2024 (sesja 242)

Informujemy, że w dziale ‘Dokumenty’ w Panelu Dyrektora został umieszczony harmonogram przydziału arkuszy egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej w poszczególnych ośrodkach na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i P2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji LATO 2024 (sesja 242).

Prosimy o sprawdzenie ilości arkuszy, kopert, zasad oceniania, nazwiska dyrektora szkoły/osoby upoważnionej do odbioru arkuszy egzaminacyjnych oraz miejsca dostawy arkuszy.
Ogłoszenia o konkursach na stanowiska nauczycielskie w Szkołach Europejskich

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkursy na stanowiska nauczycielskie w Szkołach Europejskich.

 1. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel biologii – Frankfurt
 2. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej -Luksemburg
 3. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel informatyki i matematyki -Bergen
 4. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel j. francuskiego – Luksemburg
 5. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel chemii -Luksemburg
 6. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel matematyki -Bruksela
 7. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel informatyki -Bruksela
 8. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel wychowania przedszkolnego – Bruksela
 9. Ogłoszenie o konkursie – doradca pedagogiczny -Bruksela I
 10. Ogłoszenie o konkursie – doradca pedagogiczny -Bruksela III
 11. Ogłoszenie o konkursie – nauczyciel geografii – LuksemburgKomunikat w sprawie miejsc przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym zdają wyłącznie osoby, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpiły do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej w terminie głównym i uzyskały zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Część pisemna egzaminu w terminie dodatkowym będzie przeprowadzana:

 • dla zdających z województwa łódzkiego
  w XXIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi,
  al. Józefa Piłsudskiego 159, 92-301 Łódź,
 • dla zdających z województwa świętokrzyskiego
  w V Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach,
  ul. Marszałkowska 96, 25-549 Kielce.

Uwaga:

 • w szczególnych sytuacjach egzamin odbędzie się w innym miejscu niż wyżej wymienione, o czym Zdający zostali poinformowani bezpośrednio lub w piśmie wysłanym do szkoły macierzystej.

Egzaminy w terminie dodatkowym zostaną przeprowadzone w dniach 3 – 17 czerwca 2024 r., zgodnie
z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku. Aktualizacja 1: 27 września 2023 r.

Zdający powinni przybyć do wskazanej szkoły w dniu egzaminu z dowodem tożsamości ze zdjęciem, najpóźniej pół godziny przed egzaminem (nie później niż o 8:30 lub 13:30).

Uwagi:

Marek Szymański

Dyrektor OKE w Łodzi
Komunikat dla asystentów technicznych

Szanowni Państwo,

informujemy, że w zakładce Egzaminy zawodowe/ Asystenci techniczni znajduje się formularz danych asystenta technicznego do zawarcia umowy, który należy wypełnić oraz kalkulator do obliczania wynagrodzenia należnego asystentowi technicznemu.
Grafik dystrybucji dyplomów i suplementów po egzaminie zawodowym dla absolwentów technikum

Szanowni Państwo,
informujemy, że w Panelu Dyrektora zamieszczony został grafik dystrybucji dyplomów i suplementów po egzaminie zawodowym dla absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę 26 kwietnia 2024 r.
Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 14 do 16 maja 2024 r.

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 14 do 16 maja 2024 r.
Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2024 r.

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2024 r.
Spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół przeprowadzających w sesji Lato 2024 egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Szanowni Państwo,
informujemy, że 22 kwietnia br. w Kielcach oraz 25 kwietnia br. w Łodzi odbędą się spotkania szkoleniowe dla dyrektorów szkół przeprowadzających w sesji Lato 2024 egzamin zawodowy i egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w Panelu Dyrektora.