Opłaty

Dowód wniesienia opłaty wraz z deklaracją należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie:

  • sesja jesienna – do 31 sierpnia
  • sesja zimowa – do 31 grudnia

na adres:         
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
ul. Praussa 4
94-203 Łódź

Opłata za egzamin eksternistyczny jest ustalana przed każdą sesją egzaminacyjną.

W sesji zimowej (luty) w 2022 r. opłata za egzaminy eksternistyczne wynosi 222,53 zł za każdy egzamin.

Wysokość opłat za egzaminy reguluje art. 10 ust. 4 punkt 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915). 

Przykład obliczenia wysokości opłaty za egzaminy eksternistyczne z trzech przedmiotów: biologii, chemii i fizyki, których zdawanie zadeklarowano w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2022 r.:

3 x 222,53 zł = 667,59 zł

Numer konta Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi:
NBP O/O Łódź 23 1010 1371 0016 6122 3100 0000

Na dowodzie wpłaty należy wpisać:

  • nazwisko i adres zdającego
  • etap kształcenia (np. liceum, szkoła podstawowa) oraz symbol „EX”
  • przedmioty, których zdawanie zadeklarowano w danej sesji.

UWAGA!

Opłata za egzaminy eksternistyczne stanowi dochód budżetu państwa.

Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Podstawa prawna art. 10.4f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021, poz. 1915).

O zwolnienie z opłat w całości bądź w części (50%) mogą starać się osoby bezrobotne lub w bardzo trudnej sytuacji materialnej po jej udokumentowaniu.

Przykładowo wypełniony formularz z opłatą za trzy egzaminy