Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w czerwcu 2023 r.

Wszystkie informacje na temat miejsc zdawania zdający uzyskają w szkole macierzystej oraz w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Komunikat dotyczy zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:

  • Łódź – XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera – al. Marsz. J. Piłsudskiego 159 – dla zdających z województwa łódzkiego,
  • Kielce – V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego – ul. Marszałkowska 96 – dla zdających
    z województwa świętokrzyskiego.

Uwaga: w szczególnych przypadkach egzaminy pisemne zostaną zorganizowane w innym miejscu niż wskazane powyżej. Informacje na ten temat zdający powinni uzyskać od dyrektorów szkół.

Egzaminy zostaną przeprowadzone zgodnie z terminarzem zamieszczonym w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym przeprowadzana jest w szkołach macierzystych według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Zdający powinni przybyć na egzamin z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem) oraz świadectwem ukończenia szkoły nie później niż 10 minut przed czasem jego rozpoczęcia. Podczas planowania dojazdu prosimy uwzględnić ewentualne utrudnienia komunikacyjne. Przypominamy, że na salę egzaminacyjną NIE WOLNO WNOSIĆ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH.