1

O egzaminie

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne tutaj.

• Egzamin jest przeprowadzany w maju, w ósmej klasie szkoły podstawowej

• Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej

• Zawiera zadania otwarte i zamknięte

• Egzamin nie ma progu zaliczenia, można go nie zdać

• wyrażany w procentach i na skali centylowej

• nie ma wpływu na ukończenie szkoły

• brany pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Może zdawać egzamin z języka, którego naukę kontynuuje, albo z języka, którego naukę rozpoczął w klasie 7. Poziom trudności egzaminu jest jednak taki sam.