Komunikat dla zdających egzaminy eksternistyczne z informatyki w sesji jesiennej 2023 r.

Zdający ma prawo sprawdzić w ciągu jednej godziny poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzenie sprzętu informatycznego odbywać się będzie dla zdających:

• z województwa łódzkiego w siedzibie Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, al. Politechniki 38 w dniu 6 października 2023 r. w godzinach 12:00-13.00;

• z województwa świętokrzyskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Radiowa 1,  w dniu 6 października 2023 r. w godzinach 13:00-14.00.

Proszę o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość ze zdjęciem.
Komunikat w sprawie miejsc przeprowadzenia egzaminu eksternistycznego w sesji jesiennej w 2023 r.

Sesja jesienna – październik 2023 r.
Informujemy, że egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej w 2023 r. będą przeprowadzane w następujących ośrodkach egzaminowania:
• dla zdających z województwa łódzkiego w Łodzi w siedzibie Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego – ul. Żubardzka 2 (oprócz egzaminu eksternistycznego z informatyki);
• egzamin z informatyki dla zdających z województwa łódzkiego zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Politechnicznych, al. Politechniki 38 w Łodzi
• wszystkie egzaminy dla zdających z województwa świętokrzyskiego odbędą się w Kielcach w siedzibie IV Liceum Ogólnokształcącego, ul. Radiowa 1.
Przypominamy, że na egzamin należy zgłosić się co najmniej 10 minut wcześniej.
Na salę egzaminacyjną NIE WOLNO WNOSIĆ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH.
Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest uregulowanie opłat.
Grafik dystrybucji certyfikatów, dyplomów i suplementów po egzaminie zawodowym (sesja 232) dla woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w dniu 08.09.2023 r.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w Panelu Dyrektora zamieszczony został grafik dystrybucji certyfikatów, dyplomów i suplementów po egzaminie zawodowym (sesja 232) dla woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w dniu 8 września 2023 r.
Komunikat Dyrektora OKE w Łodzi w sprawie terminu przeprowadzania Egzaminu Zawodowego i Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie Sesja 1. 2024 ZIMA

Formuła 2012

Formuła 2017

Formuła 2019
XXIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej  „DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA OCENIANIA SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO”, Łódź 22-24 września 2023 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów zapraszam do udziału w XXIX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej pt. „DIAGNOSTYKA EDUKACYJNA OCENIANIA SZKOLNEGO I AKADEMICKIEGO” która odbędzie się w dniach 22-24 września 2023 roku w siedzibie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, Łódź, ul. Bohdana Stefanowskiego 18/22.

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

Strona internetowa XXIX Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej
Komunikat Dyrektora OKE w Łodzi o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – sierpień 2023 r.

Absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w szkole macierzystej, z wyjątkiem zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora OKE w Łodzi na przystąpienie do egzaminu w innym miejscu.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym ze wszystkich przedmiotów jest przeprowadzany:

  • w części ustnej – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek), zgodnie z harmonogramem ustalonym i podanym przez dyrektora szkoły,
  • w części pisemnej – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 9.00.

Wyniki egzaminu będą ogłoszone 8 września 2023 r.

Zdający powinni stawić się w miejscu przeprowadzania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio wcześniej przed jego rozpoczęciem.

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega opłacie.

Dyrektor OKE Łódź

Marek Szymański
Egzamin ósmoklasisty – harmonogram ogłaszania wyników

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi informuje, że harmonogram ogłoszenia wyników i wydawania zaświadczeń po egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 jest następujący:

  • 03. 07. 2023 od godziny 10:00  – ogłoszenie wyników w systemie SIOEO i ZIU (loginy i hasła dla zdających przekazuje dyrektor szkoły)
  • 06.07.2023 r. – przekazanie dyrektorom szkół zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty z ośrodka dystrybucji –zgodnie z wewnętrznym harmonogramem redystrybucji ogłoszonym w SIOEO
  • 06.07.2023 r. przekazanie w szkołach zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty –zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora szkołyKomunikat w sprawie miejsc przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w czerwcu 2023 r.

Wszystkie informacje na temat miejsc zdawania zdający uzyskają w szkole macierzystej oraz w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Komunikat dotyczy zdających, którzy uzyskali zgodę Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym:

  • Łódź – XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera – al. Marsz. J. Piłsudskiego 159 – dla zdających z województwa łódzkiego,
  • Kielce – V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Ściegiennego – ul. Marszałkowska 96 – dla zdających
    z województwa świętokrzyskiego.

Uwaga: w szczególnych przypadkach egzaminy pisemne zostaną zorganizowane w innym miejscu niż wskazane powyżej. Informacje na ten temat zdający powinni uzyskać od dyrektorów szkół.

Egzaminy zostaną przeprowadzone zgodnie z terminarzem zamieszczonym w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku.

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym przeprowadzana jest w szkołach macierzystych według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Zdający powinni przybyć na egzamin z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość (ze zdjęciem) oraz świadectwem ukończenia szkoły nie później niż 10 minut przed czasem jego rozpoczęcia. Podczas planowania dojazdu prosimy uwzględnić ewentualne utrudnienia komunikacyjne. Przypominamy, że na salę egzaminacyjną NIE WOLNO WNOSIĆ URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH.
Ogłoszenie o konkursie

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie. Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.
Arkusze egzaminacyjne do części pisemnej i praktycznej, które otrzyma ośrodek przeprowadzający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i PP2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji Lato 2023 (sesja 232)

Informujemy, że w dziale ‘Dokumenty’ w Panelu Dyrektora został umieszczony harmonogram przydziału arkuszy egzaminacyjnych do części pisemnej i praktycznej w poszczególnych ośrodkach na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (PP2012 i P2017) oraz egzamin zawodowy (PP2019) – w sesji Lato 2023 (sesja 232).

Prosimy o sprawdzenie ilości arkuszy, kopert, zasad oceniania, nazwiska dyrektora szkoły/osoby upoważnionej do odbioru arkuszy egzaminacyjnych oraz miejsca dostawy arkuszy.